Ποιο είναι το path για το Sendmail ?

Το path που θα χρησιμοποιείτε για το Sendmail είναι: /usr/sbin/sendmail