ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

H MEDIA POWER LTD με τον διακριτικό τίτλο GREECE.COM.GR και μεσω του αντίστοιχου διαδικτυακού τόπου greece.com.gr διαθέτει προιόντα και υπηρεσίες Διαδικτύου μέσω των προσφερομένων από αυτήν Εξυπηρετητών Υπολογιστών Servers και από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως Εταιρία. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου, των προιόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως Πελάτης, υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή στους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει η Εταιρία. Οι παρόντες όροι έχουν ισχύ ιδιωτικού συμφωνητικού για κάθε νόμιμη διαδικασία. Ο Πελάτης που δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου ή/και των προιόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.

Προσωπικά Δεδομένα
Ο Πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στο δκτυακό τόπο της Εταιρίας χωρίς να δώσει προσωπικές πληροφορίες. Τα προσωπικά δεδομένα χρειάζονται μόνο όταν ο Πελάτης προχωρήσει σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων. Τέτοιες πληροφορίες είναι τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και τα στοιχεία τιμολόγησης. Για την ενεργοποίηση οποιασδήποτε υπηρεσίας, ο Πελάτης δηλώνει στο δικτυακό τόπο τα στοιχεία επικοινωνίας του. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Πελάτη είναι εμπιστευτικές και γίνεται χρήση τους μόνο μέσα στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Εταιρία. Η Εταιρία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τις υπηρεσίες που του παρέχει, για ενημέρωση για νέες υπηρεσίες, αναβαθμίσεις ή προσφορές. Τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη παραμένουν απόρρητα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και μπορούν να κοινοποιηθούν προς τρίτους μόνο αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον Πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά στοιχεία, σε καμία περίπτωση δε γνωστοποιούνται σε τρίτους για διαφημιστικούς λόγους. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται πάντοτε στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Ο Πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Εταιρία για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία της Εταιρίας προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει το email που έχει ορίσει σαν email επικοινωνίας ώστε να ενημερώνεται για όλα τα θέματα που τον αφορούν.

Ασφάλεια
Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ο δικτυακός τόπος της Εταιρίας λειτουργεί με 128 bit encryption SSL (Secure Socket Layer). Με την χρήση του πρωτοκόλλου SSL διασφαλίζεται ότι όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται μεταξύ client (web browser του χρήστη) και server είναι κρυπτογραφημένες και δε μπορούν να υποκλαπούν.

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων
Κάθε πακέτο φιλοξενίας ιστοσελίδων της Εταιρίας συνοδεύεται απο μια εγγύηση καλής λειτουργίας 30 ημερών. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος απο τις παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας, που αφορούν την σωστή λειτουργία του site σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας, μπορεί μέσα σε 30 ημέρες από την έναρξη της υπηρεσίας να ζητήσει την ακύρωση του συμβολαίου, αλλιώς παραιτείται του δικαιώματός του. Σε περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 30 ημέρες, επιστρέφεται στον Πελάτη ολόκληρο το πόσο της συνδρομής του με εξαίρεση πρόσθετα έξοδα (επιπλέον χώρος, αγορά SSL, στατική IP, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες).
Το πλήρες ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αν η Εταιρία ειδοποιηθεί μέσα στις 30 πρώτες μέρες. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 30η ημέρα.
Η εγγύηση αυτή δίνεται μόνο για τις υπηρεσίες του shared hosting, για την καλή λειτουργία των προσφερομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο της Εταιρίας και για κανένα άλλο λόγο.
Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα ενοικίασης Shared Hosting, και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών της Εταιρίας. (όπως Dedicated Servers, VPS servers, Υπηρεσίες Μεταπώλησης κλπ.)

Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού
Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων χωρίς αιτία. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων χρήσης από τον πελάτη ή μη πληρωμή υπηρεσιών ( π.χ. ανανέωση σύμβασης, επιπλέον χώρος, traffic κ.λπ.) H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να τερματίσει τις υπηρεσίες της προς τον Πελάτη αν κρίνει ότι γίνεται κατάχρηση αυτών και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που μπορεί να προκύψουν λόγω του τερματισμού ενός πακέτου φιλοξενίας ή άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά υπηρεσιών φιλοξενίας σελίδων χρεώνεται.
Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες φιλοξενίας σελίδων, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής της υπηρεσίας, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφου ασφαλείας στον Πελάτη. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Εταιρία και συμφωνεί ότι η Εταιρία δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

Χρήση πόρων
Ο πελάτης συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:
- Να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται.
- Το μέγιστο πλήθος των αρχείων του να μην ξεπερνά τις 200.000 (max inodes 200.000).
- Να μην χρησιμοποιεί σε σταθερή βάση περισότερο από 15% των πόρων του συστήματος. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται από τον Πελάτη στον server ξεπερνούν το ποσοστό αυτό η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς σχετική ενημέρωση.
- Το μέγεθος κάθε βάσης MySQL που χρησιμοποιεί να μην υπερβαίνει τα 500MB καθώς επίσης το συνολικό μέγεθος όλων των βάσεων δεδομένων MySQL που χρησιμοποιεί να μην υπερβαίνει το 1GB
- Να μην εκτελεί αρχεία όπως IRC, IRC bots, chat δαίμονες, .exe κλπ . Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms. Αυτά συνήθως καταναλώνουν μεγάλο ποσοστό πόρων απο το σύστημα και έτσι βλάπτουν τα υπολοιπα accounts που φιλοξενούνται σε αυτό. Κατ' εξαίρεση επιτρεπονται τα java chat τα οποία τρέχουν στο σύστημα κάθε χρήστη και όχι στον server ή αυτά που φιλοξενούνται σε ειδικούς chat servers εκτώς συστήματος.
- Να μην εκτελεί εφαρμογές torrent, file-sharing & peer-to-peer. Απαγορεύετε η φιλοξενία διακινούμενων αρχείων στο δίκτυο της Εταιρίας.
- Να μην εκτελεί gaming servers.
- Να μην εκτελεί προγράμματα που "τρέχουν" στο υπόβαθρο του συστήματος. Δεν επιτρέπουμε στους χρήστες να "εγκαταστήσουν" προγράμματα που τρέχουν ΣΥΝΕΧΩΣ στο υπόβαθρο του συστήματος.
- Να μην χρησιμοποιεί Script για να καλεί οποιοδήπτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή url σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στην εταιρία όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να απαγορέψει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον Πελάτη.
Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της Εταιρίας.
Απαγορεύεται: η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, πολλαπλές φιλοξενίες που καταλήγουν σε ένα IP ή domain name το οποίο παρέχουμε, sites με banners, γραφικά ή cgi's προγράμματα τα οποία δουλεύουν στο χώρο που παρέχουμε αλλά χρησιμοποιούνται απο άλλα domains sto Internet, sites που προσφέρουν download αρχεία (Oποιοδήποτε site στο οποίο 20% ή παραπάνω από το μηνιαία κίνηση δεδομένων είναι από τα Downloads )
- Να μη διαπράττει παράνομη χρήση, όπως spamming, brute forcing, hacking, dos attacking και άλλες παράνομες ενέργειες. Ως spamming, θεωρούμε τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε πολλούς παραλήπτες χωρίς την θέλησή τους. Ο τρόπος αυτός είναι κατακριτέος, στην συνείδηση ολόκληρης της κοινότητας των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το ΙΝΤΕΡΝΕΤ και βλάπτει την φήμη και αξιοπιστία και του Πελάτη αλλά και της Εταιρίας. Σε περίπτωση διαμαρτυρίας για spamming, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού από τον οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και ο πελάτης να δώσει τις ανάλογες εξηγήσεις. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει πότε μια ενέργεια του πελάτη θεωρείται ως "spamming". Σε περίπτωση παράνομης χρήσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων του Πελάτη και των ενεργειών του, στις αρμόδιες αρχές.

Υλικό και Υπηρεσίες
Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το ΙΝΤΕΡΝΕΤ δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, έτσι η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του ΙΝΤΕΡΝΕΤ θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. Η Εταιρία όμως θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των Servers της Εταιρίας, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Η Εταιρία έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του πελάτη. Σε περίπτωση που η Εταιρία προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η Εταιρία θα συνεργάζεται με τον πελάτη για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.

Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα "ανεβάζει" στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει. Η Εταιρία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία και δεδομένα του Πελάτη.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή άλλες γνώσεις προγραμματισμού στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Η Εταιρία θα μπορούσε κατ' εξαίρεση, εάν η ίδια το επιθυμεί, να παράσχει υποστήριξη σε θέματα που δεν σχετίζονται με την φιλοξενία του δικτυακού τόπου. Οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη μπορεί να απορριφθεί από την Εταιρία με ή χωρίς λόγο. Είναι στην αποκλειστική επιλογή της Εταιρίας αν θα παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για την Εταιρία.

Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της, επίσης δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ' αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του INTERNET είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών.

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

O Πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα δημοσιεύσει ή αποστείλει μέσω των παρεχόμενων από την Εταιρία προιόντων και υπηρεσιών:
- Υλικό που αντιβαίνει σε οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, υλικό που είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου
- Υλικό δυσφημιστικό, που προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, προσβάλλει την ιδιωτικότητα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα
- Υλικό που απειλεί, υποτιμά, παρενοχλεί, είναι χυδαίο, απρεπές ή παράνομο, ή συνιστά ποινικό αδίκημα.
- Υλικό που προτρέπει, ενθαρρύνει ή παρέχει οδηγίες για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.
- Λογισμικό ή γενικότερα υλικό που περιέχει ιούς, προωθεί την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο
- Υλικό που προωθεί τη διακίνηση ναρκωτικών ή την παιδική πορνογραφία
Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του Πελάτη, χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων του Πελάτη και των ενεργειών του, στις αρμόδιες αρχές.

Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση - Αποζημίωση
Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρίας ή του Πελάτη εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του server της Εταιρίας.
O Πελάτης ρητώς δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρίας οποιαδήποτε αγωγή, δικαστική αξίωση, ή άλλη αξίωση ή διαδικασία που πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούτε όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Φόροι
Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προιόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει , ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

Εκχώρηση / Ανανέωση ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ή διεθνή κατάληξη
Σας ενημερώνουμε οτι ο χρόνος υποβολής της αίτησης εκχώρησης ονόματος ορίζεται με την πρωτοκόλλησή της απο το μητρώο. Αυτό γίνεται μόνο αφού λάβουμε την παραγγελία σας και βεβαιώσουμε την πληρωμή των τελών καταχώρησης. Γίνεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη μέρα και εφόσον έχει γίνει και βεβαιωθεί η πληρωμή των τελών καταχώρησης. Αυτό ισχύει και για την πληρωμή με πιστωτική κάρτα και για την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Εργάσιμες μέρες θεωρούνται Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 9.00-17.00 πλην αργιών.

Δεν έχουμε καμία ευθύνη εάν κατά τη διαδικασία παραγγελίας και μέχρι την πρωτοκόλληση της αίτησης από το μητρώο, μετά και την βεβαίωση πληρωμής, κάποιος άλλος σε άλλο καταχωρητή στείλει αίτηση εκχώρησης για το ίδιο όνομα και η αίτηση πρωτοκολληθεί στο μητρώο νωρίτερα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να αναζητήσετε και κατοχυρώσετε κάποιο άλλο domain.

Η ανανέωση ονόματος χώρου γίνεται μόνο εφόσον βεβαιωθεί η πληρωμή. Γίνεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη μέρα και εφόσον βεβαιωθεί η πληρωμή των τελών ανανέωσης. Εργάσιμες μέρες θεωρούνται Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 - 17:00 πλην αργιών. Οι ενέργειες ανανέωσης θα πρέπει να γίνονται το αργότερο 3 μέρες πριν τη λήξη του ονόματος χώρου για να διασφαλιστεί το όνομα. Αν σταλλεί αίτηση ανανέωσης την ίδια ή την προηγούμενη εργάσιμη μέρα της λήξης του ονόματος, δεν διασφαλίζεται η ανανέωση και το όνομα μπορεί να λήξει. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζική συναλλαγή, είτε σε φυσικό κατάστημα είτε μέσω web banking, είναι απαραίτητο να μας κοινοποιήσετε το αποδεικτικό της κατάθεσης σας μέσω ΦΑΞ ή email.. Τα gr domains που έχουν λήξει δεσμεύονται για διάστημα 15 ημερών, κατά το διάστημα αυτό το όνομα μπορεί να κατοχυρωθεί και πάλι μόνο από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του. Μετά την πάροδο 15 ημερών το όνομα μένει ελεύθερο, κάθε δικαίωμα του προηγούμενου ιδιοκτήτη πάνω στο όνομα παύει να ισχύει, και μπορεί να κατοχυρωθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

"UNLIMITED" (Απεριόριστη) Χρήση Ορισμός υπηρεσιών

Τί σημαίνει Unlimited (Απεριόριστο) H Media Power δεν ορίζει ένα συγκεκριμένο όριο στην ποσότητα των πόρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας μοναδικός πελάτης. Στα πλαίσια της καλής πίστης και σύμφωνα με τους παρών όρους, η Media Power θα κάνει όλες τις λογικές εμπορικές προσπάθειες να παρέχει όλη την χωρητικότητα δισκου και πόρους διασύνδεσης (bandwidth) που θα χρειαστούν ώστε να παρέχει στους πελάτες της την αδιάλειπτη λειτουργία των δισικτυακών των τόπων, όσο φυσικά οι πελάτες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρών όρους. Με το να μην ορίζουμε όρια σε συγκεκριμένα πακέτα, έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε απλά μία συγκεκριμένη τιμή υπηρεσιών στους πελάτες που δεν αλλάζει όσο μεγαλωνει ο διαδικτυακός τους τόπος. Ετσι ένας τυπικός διαδικτυακός τόπος μπορεί να έχει περιόδους όπου θα χρειαστεί λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας να χρησιμοποιήσει επιπλέον χώρο στον δίσκο και δισύνδεση χωρίς να αυξηθεί η τιμή που πληρώνουν για τις υπηρεσίες.

Τι δεν σημαίνει Unlimited (Απεριόριστο). Η Media Power χρησιμοποιεί μηχανισμούς για να προστατεύει τους πελάτες της και τα συστήματα της απο ακατάλληλη χρήση. Η προσφορά αυτή των απεριορίστων υπηρεσιών δεν σημαίνει οτι επιτρέπονται ενέργειες ενός ή μερικών πελατών που άδικα και χωρίς όριο έχουν επιπτώσεις στην λειτουργικότητα των διαδικτυακών τόπων των υπολίπων πελατών.
 Η υπηρεσία που παρέχει η Media Power είναι "shared hosting", που σημαίνει οτι οι πόροι κάθε server διαμοιράζονται σε πολλούς πελάτες οι οποίοι φιλοξενούνται σε κάθε έναν απο αυτούς. Η υπηρεσία του απλού απεριοριστου hosting είναι σχεδιασμένη ώστε να εξυπηρετεί επιτυχώς τις τυπικές ανάγκες ιστοσελίδων οποιασδήποτε μικρής ή μεσαίας επιχείρησης και προσοπικών sites. Δεν είναι σχεδιασμένη και δεν θα υποστηρίξει τις ανάγκες μεγάλων οργανισμών, πολυεθνικών εταιρειών ή μη τυπικών εφαρμογών που χρειάζονται να χρησιμοποιούν τους πόρους ενός vps ή αποκλειστικού server.

H Media Power μέσα στα πλαίσια των ποιοτικών υπηρεσιών που προσφέρει σε όλους τους πελάτες δεν βάζει αυτόματους περιορισμούς σε sites που μεγαλώνουν γρήγορα και κάνουν κατάχρηση των πόρων του συστήματος μέχρι να γίνει εκτίμηση των αναγκών του site και να ειδοποιηθεί ο πελάτης, ο οποίος μπορεί είται να μειώσει την εφαρμογή που κάνει κατάχρηση των υπηρεσιών, είτε να μεταφερθεί σε ξεχωριστό vps ή αποκλειστικό server όπου το site του δεν θα μπορεί να βλάψει την λειτουργία των άλλων πελατών.

Αυτά ισχύουν για όλους τους "Απεριόριστους " πόρους, disk space, Mysql databases, traffic (file transfer) όπου δεν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια των πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και η Media Power δεν θα χρεώσει επιλέον χρήματα για την αύξηση των χρησιμοποιούμενων πόρων όσο  ο πελάτης κινείται μέσα στα πλαίσια του παρόντος. Ομως οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι σχεδιασμένες για την φιλοξενία διαδικτυακών τόπων και έτσι δεν παρέχουμε απεριόριστους πόρους για online αποθηκευτικό χώρο, backups, ηλεκτρονικές αρχειοθετήσεις φακέλων, έγγράφων, log files, χρήση πολλών video, audio files, μεταπώληση web sites κ.λ.π. και οποιαδήποτε κατάχρηση των υπηρεσιών θα οδηγήσει σε τερματισμό του λογαριασμού και του χώρου του πελάτη με ή χωρίς ειδοποίηση. Χώροι με πάνω απο 100000 files μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στην απόδοση του server, όπως και Μysql databases με πάνω απο 1000 database tables ή μέγεθος database πάνω απο 2GB ή συνολικό μέγεθος πολλαπλών databases 3GB. σε αυτές τις περιπτώσεις θα ζητηθεί απο τον πελάτη να μειώσει αυτά τα μεγέθη για να μην βλάπτει τους υπόλοιπους ή σε διαφορετική περίπτωση  θα οδηγήσει σε τερματισμό του λογαριασμού και του χώρου του πελάτη με ή χωρίς ειδοποίηση.

Στιν συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων ο πελάτης δεν θα ανησυχήσει ποτέ σχετικά με οποιοδήποτε όριο απο όλα τα παραπάνω μια και ο μέσος διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί πολύ λιγότερους πόρους.

Απεριόριστα sites. Στα πακέτα όπου δίνεται η δυνατότητα απεριόριστων sites δεν υπάρχει κανένα όριο όσον αφορά τον αριθμό τους, όσο χρησιμοποιούνται οι άλλοι πόροι (χώρος, traffic, Mysql databases) μέσα στα αποδεκτα όρια.

Ενεργοποίηση - Ανανέωση

Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά ώστε να γίνει η έναρξη των υπηρεσιών. Χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες γίνονται την χρονική στιγμή που απαιτούνται σύμφωνα με τον υπάρχοντα τιμοκατάλογο. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Εταιρία. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των συμβαλλομένων μερών.

Η ανανέωση των υπηρεσιών γίνεται αυτόματα κατά την λήξη τους με την προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτής.

Αποδοχή Όρων Χρήσης
Κάνοντας χρήση του δικτυακού τόπου greece.com.gr συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρόν κείμενο. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων. Η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με το πάτημα του ποντικιού στο σύνδεσμο "Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης" , και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενo.

Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Εταιρία μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

 

 

tawk.to