Ποιο είναι το path για την Perl ?

Το path που θα χρησιμοποιείτε για την Perl είναι /usr/bin/perl